Arista

Arista เป็นผู้นำของ Gartner Magic Quadrant ในปี 2017 สำหรับระบบเครือข่ายของศูนย์ข้อมูลเครือข่ายขนาดใหญ่ (Data Center Networking)

Arista เป็นผู้บุกเบิกและนำเสนอโซลูชั่นเครือข่ายบนระบบคลาวด์และระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ด้วยแพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลจาก Arista ซึ่งรองรับความเร็วตั้งแต่ 10 ถึง 100 กิกะบิตต่อวินาที อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการขยายเพื่อการเติบโตในอนาคต ปัจจุบัน Arista ได้จัดส่งเครือข่ายระบบคลาวด์มากกว่า 10 พอรต์ทั่วโลก ผ่าน CloudVision และ EOS ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการเครือข่ายขั้นสูง ทำให้ Arista เป็นผู้นำของ [...]